Veure informació sobre Protecció de dades de caràcter personal

Condicions Generals d' Utilització de les Pàginas Web de kingcaiacs.com

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús de la web (http://www.kingcaiacs.com), en endavant "el lloc web", del que és titular Jordi Condom Aulí, empresari autónom, amb domicili social a XXXX,, 17230 Palamós y NIF: XXXXX-Y.

L'ús del lloc web implica l'expresa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en que l'usuario accedeix al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que puguessin aplicarse a alguns dels serveis concrets del lloc web.


Propietat intelectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que forman el lloc web, així como l'estructura, diseny i codi font de la mateixa, són titularitat de Jordi Condom Aulí i estan protegits per la normativa de propietat intelectual i industrial.

Les marques i logos que apareixen en aquest lloc web són propietat de Jordi Condom Aulí o bé de terceres parts poseidores dels drets sobre les respectives marques.

No es podran realtizar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment per escrit de Jordi Condom Aulí.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un us privat i personal dels continguts d'aquest.

Està absolutament prohibit, l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Jordi Condom Aulí no assumirà ninguna responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.


Protecció de dades de caràcter personal

Jordi Condom Aulí és el responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal en cas de ser suministrades per els usuaris del seu lloc web.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Jordi Condom Aulí es compromet al cumpliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractarles amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pérdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis a l'usuari, la gestió de la informació subministrada en solicituts de feina, en convocatòries de procediments de licitació i el seguiment de consultes plantejades per els usuaris.

L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancelació u oposició, dirigint-se per escrit, Jordi Condom Aulí, acompanyant fotocòpia de D.N.I.


Cookies

El lloc web de Jordi Condom Aulí si utilitzés "cookies" (petits arxius d'informació que el servidor de Jordi Condom Aulí envia a l'ordinador de qui accedeix a la página) ho faria en la mesura imprescindible per el correcte funcionament i visualtizació del lloc web per part de l'usuari.

Les "cookies" que serien utilitzadas en el lloc web tindran, en tot cas, caràcter temporal i desapareixeran al finalitzar la sessio de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les "cookies" per a recullir informació de caràcter personal.


Modificacions

Amb el fi de millorar les prestacions del lloc web, Jordi Condom Aulí es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions técniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualsevol altra condicions particulars.


Exclusió de responsabilitat

Jordi Condom Aulí no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numérics que pugui contenir el lloc web, ni de l'exactitud de la informació continguda en ell.


Hiperenllaços

Els hiperenllaços contninguts en el lloc web de Jordi Condom Aulí poden dirigir a pàginas web de tercers. Jordi Condom Aulí no assumeix cap responsabilitat per el contingut, informacions o serveis que puguin aparèixe en els llocs esmentats, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre Jordi Condom Aulí i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trovin.